Srovnat startovní čáru

Současná doba, plná změn a inovací, přinesla do společnosti spoustu rozdílů a nerovností, jak po stránce sociální tak po ekonomické. Jednou ze skupin obyvatelstva, na které lze tuto výraznou různorodost prokázat, jsou žáci základních a středních škol. Na nemocničních školách se setkávají žáci z různých typů tzv. kmenových škol a proto je obtížné sjednotit jejich výuku na jakékoliv úrovni. Největší rozdíly jsou v úrovni jejich znalostí,schopnosti učit se a relativně nově i v samotných studijních programech. Je samozřejmé, že jediným schůdným východiskem je individuální přístup ke každému z nich. Důsledkem toho se čím dál víc přikládá důraz na zkvalitňování spolupráce nemocničních a kmenových škol hospitalizovaných žáků, jejich rodičů a ošetřujících lékařů. Pro co nejefektivnější zapojení všech těchto stran do výuky musí být pochopitelně všichni detailně o svojí činnosti a potřebách navzájem informováni.

Následující materiál popisuje metody zlepšování výše popsané spolupráce, které se v praxi osvědčily a které bude možné i v budoucnu pro obdobné případy používat. Tyto metody jsou výsledkem pilotního testování různých možných forem spolupráce na dvou pražských nemocničních školách (ZŠ a MŠ při FN Motol, ZŠ a MŠ při Fakultní Thomayerově nemocnici), které byly definovány na úvodním workshopu v rámci projektu „Srovnat startovní čáru“ financovaném Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

Výběr žáků, kmenových škol, lokalizace a použitých prostředků byl podřízen znění a potřebám projektu.

p011_1_00

Popis a úkoly projektu

Školy zapojené do projektu:
Základní, zvláštní a mateřská škola při FN Motol
Základní škola a Mateřská škola při Všeobecné fakultní nemocnici,
Praha 2, Ke Karlovu 2

Základní a mateřská škola při Fakultní Thomayerově nemocnici
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola , Praha 10, Chotouňská 476

Na koho je projekt zaměřen? 
žáci prvního a druhého stupně základních škol – dlouhodobě i krátkodobě nemocní,
pedagogové, kmenové školy a rodiče nemocných dětí

Aktivity projektu: 
– zavedení pravidelních hodin konverzace v anglickém (nebo německém) jazyce s rodilými mluvčími
– podpora dětí v domácím léčení 
– vzdělávání dětí a komunikace prostřednictvím elearningu
– vytvoření manuálu pro práci s elearningem pro děti a pro rodiče
– spolupráce kmenové školy, nemocniční školy, rodičů a lékařů
– úvodní workshop za účelem definování spolupráce
– testování možných forem spolupráce
– závěrečná konference s představením výsledků pilotního testování
– vypracování metodiky budoucí spolupráce na základě pilotního testování
– „Prázdninová škola“ – speciální vzdělávací program během letních prázdnin
– zvyšování počítačové gramotnosti u žáků i pedagogů
– práce žáků s počítačem a vzdělávání se prostřednictvím elearningu a elektronické komunikace s učitelem

– rozšiřování schopností pedagogů v oblasti počítačů a práce s internetem
– vzdělávání pedagogů – úzce specializované kurzy a semináře pro speciální pedagogy podle vlastního výběru

Co školám projekt přinesl?
– notebooky, příslušný hardware a software
– elearningový systém + školení v práci s elearningovým systémem
– odborná školení pro pedagogy (pedagogická, pedagogicko-psychologická tématika)
– ICT školení pro pedagogy
– výukový materiál/pomůcky (slovníky, učebnice, knížky, cizojazyčné deskové hry, sluchátka s mikrofonem, atd.)
– informační a propagační letáky, plakáty a manuály pro rodiče, školy a lékaře

Kam se obracet s dotazy? 
vedení zapojených škol
koordinátor projektu: Ľudmila Miklúšová, lmiklusova@gmail.com

p011_1_01

 

Metoda realizace projektu

Metoda realizace projektu sestává z několika na sebe navazujících kroků:

1. Výběru žáků, u kterých se dá předpokládat všestranná spolupráce, to znamená:

  • žáci dlouhodobě nemocní, kteří se opakovaně vrací do nemocniční školy a ztrácejí tak kontakt se svou kmenovou školou,- žáci, jejichž rodiče a ošetřující lékaři souhlasí s navrhovanou formou spolupráce (nedochází k nadměrnému zatížení žáka, naopak zpětný kontakt s učiteli a spolužáky z kmenové školy může pozitivně ovlivnit jejich prospěch, chuť učit se a při návratu do kmenové školy nepociťují vyčlenění z kolektivu v důsledku jejich dlouhodobé nepřítomnosti),
  • žáci, u kterých je vybudovaná vazba na kmenovou školu a jejichž kmenová škola má zájem na udržování této vazby.

2. Oslovení rodičů a lékařů hospitalizovaného dítěte – konzultace individuálního vzdělávacího plánu, obeznámení s navrhovanými prostředky spolupráce v rámci této metody (popsané níže),dohoda o pravidelné zpětné komunikaci a pomoci při řešení problémů.

3. Oslovení kmenové školy

  • Při kontaktu s kmenovou školou se musí vycházet ze školního vzdělávacího programu školy (ŠVP). Na základě ŠVP (v souladu s ním) je v nemocniční škole žákovi vytvořen individuální vzdělávací plán (IVP).
  • Prostředkem k efektivnímu propojení ŠVP a IVP u hospitalizovaného žáka je možnost pracovata komunikovat přes internet. Součástí metody zlepšování spolupráce kmenových a nemocničních škol je využití internetového vzdělávacího portálu „Škola za školou“. Přístup k tomuto interaktivnímu programu je nabídnut jak samotnému žákovi, rodičům a učitelům z nemocniční školy, tak i učitelům a spolužákům z kmenové školy.
  • Vytvoření přístupu do „Školy za školou“ pro žáka a jeho spolužáky, učitele nemocniční a kmenové školy a rodiče. Práce v portálu je přehledná, uživatelsky jednoduchá, graficky vyhovující s motivačními prvky. Učitelům umožňuje zadávat a vytvářet úkoly a zároveň sledovat a kontrolovat výsledky. Kontakt s kmenovou školou je prostřednictvím internetu rychlý, žák se bezprostředně spojí se spolužáky, s učitelem z kmenové školy, ale také umožňuje kontakt pedagogů kmenových škol a nemocničních škol. Rodiče jsou seznámeni s prací a orientací v portálu, mají možnost sledovat průběh vyučování a zároveň mají zpětnou vazbu a kontrolu nad úrovní vzdělávání, na kterém se tak i sami podílejí. Za účelem usnadnění orientace v portálu byl v rámci projektu vytvořen Manuál pro rodiče (přístupný na www.skolamotol.cz), který vychází z manuálu vytvořeného přímo poskytovatelem služby „Škola za školou“ (kontaktujte poskytovatele, resp. přiděleného školitele).

Splněné úkoly pomáhají k vytvoření výukového portfolia žáka, které slouží k jeho zpětnému hodnocení v kmenové škole. Po návratu do kmenové školy žák pokračuje ve výuce, má přesné informace o průběhu vyučování a úkolech, neztratil kontakt se spolužáky a učiteli, což je obrovské plus při jeho návratu do kolektivu. Kmenová škola má průběžné informace o žákovi, více respektuje jeho výsledky a zohledňuje to v jeho hodnocení.

p007_0_01_01