Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II

EU MŠMT logo VFN škola

Název projektu: ZŠ a MŠ při VfN – šablony II

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0015106

Zahájení realizace projektu: 1.9.2019

Ukončení realizace projektu: 31.8.2021

Délka realizace: 24 měsíců

Výše podpory: 658 500 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Naše škola je úspěšným žadatelem Výzvy č. 02_18_064 pro Šablony II.

Cílem projektu u MŠ je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v mateřské škole, podpora vzdělávání pedagogů v kurzech zaměřených na matematickou pregramotnost a inkluzi a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv.

Cílem projektu u ZŠ je personální posílení našeho týmu o školního asistenta v základní škole, profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v kurzech zaměřených na čtenářskou gramotnost, sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv a extrakurikulární rozvojové aktivity jako je příprava na vyučování žáků ohrožených školním neúspěchem.

Nastavené šablony MŠ:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřské škole. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.

Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti matematické pregramotnosti, inkluze a osobnostně sociálního rozvoje.

Projektový den ve škole

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy mateřské školy ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Nastavené šablony ZŠ:

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání prostřednictvím kurzů v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků DVPP. Pedagogičtí pracovníci budou podpořeni v získávání dovedností, znalostí a kompetencí v oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, osobnostně sociálního rozvoje a cizího jazyka.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv

Cílem je podpořit pedagogy základních škol ve zvyšování kvality jejich každodenní práce při vzdělávání a výchově žáků, a to prostřednictvím vzájemné výměny zkušeností mezi pedagogy z různých škol v rámci ČR.

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování. Aktivita může napomoci upevnit zvyk žáků ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání např. v hlavních předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Projektový den ve škole

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí.