Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název:

Základní škola a Mateřská škola při Všeobecné fakultní nemocnici, Praha 2, Ke Karlovu 2

 1. Důvod a způsob založení:

Škola byla založena dne 1. 9. 1952.
Dne 1. 9. 1996 byla pod zřizovatelem Školským úřadem Praha 2 zařazena do sítě škol pod názvem Speciální základní škola při nemocnici (zdravotnickém zařízení) v Praze 2. Od 20. 6. 2000 byla organizace v působnosti MŠMT ČR. 1. 7. 2000 se stala součástí základní školy i škola mateřská. Rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 34006/2000-14 ze dne 1. 1. 2001 přešla škola do působnosti kraje Hlavní město Praha. Rozhodnutím zastupitelstva hlavního města Prahy č. 33/22 ze dne 15. 12. 2005 se s účinností od 1. 1. 2006 změnil název organizace na Základní škola a Mateřská škola při Všeobecné fakultní nemocnici, Praha 2, Ke Karlovu 2.
Organizace poskytuje předškolní a základní vzdělání pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 1. Organizační struktura:

viz Struktura školy

 1. Kontaktní spojení:

tel./fax:            224 967 699, 224 967 700, 224 964 914
e-mail:             skolavfn@seznam.cz
adresa:

ZŠ a MŠ při VFN
Ke Karlovu 2
120 00 PRAHA 2

kancelář:          budova E2, 2. patro

 1. Bankovní spojení:

Běžný účet:     13629369/0800
Účet FKSP:     107-13629369/0800

 1. IČ:

70837953

 1. DIČ:

organizace není plátce DPH

 1. Dokumenty:

viz Výroční zpráva, rozpočet

 1. Žádosti o informace:

viz Kontakty

 1. Příjem žádostí a dalších podání stanovených zákonem:

možný na kontaktní adrese organizace

 1. Opravné prostředky:

stanovené zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád

 1. Formuláře:

nemáme

 1. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací:

nemáme

 1. Předpisy:

– Zákon č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, střením a vyšším od odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
– Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
– Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
– Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
– Zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů,
– Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení,
– Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů – do 31. 8. 2016,
– Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisů – od 9. 2016,
– Nařízení vlády 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě,
– Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí,
– Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
– Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání,
– Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,
– Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání,
– Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání,
– Vnitřní předpisy organizace (směrnice).

 1. Úhrady za poskytování informací:

organizace nevyžaduje

 1. Licenční smlouvy:

organizace neposkytuje

 1. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

viz Dokumenty